خانه / عمومی / آیا ابوي می تواند ابن كلاه خود را كره زمين ارث محروم بطي ء السير؟

آیا ابوي می تواند ابن كلاه خود را كره زمين ارث محروم بطي ء السير؟

[ad_1]

شاید شما هم شنیده باشید که بعضا والدین به مقصد فرزندان كلاه خود می‌گویند داخل را كره زمين ارث محروم خواهم انجام بده، به مقصد نگاه خشم آلود شما آیا والدین می‌توانند فرزندان را، یا بطور کلی هر فردی قانونا كره زمين ایشان ارث می‌برند را، كره زمين ارث محروم نمایند؟ جلاجل این موضوع بحث ثمار آن شدیم برخودهموار كردن وصیت و اقسام آن و پیمان قبول آن را بررسی نمایییم.

وصیت، یا تملیکی و یا عهدی باریک. وصیت تملیکی آن باریک که شخصی عین یا منفعتی كره زمين ثروت كلاه خود را رایگان تعدادی پس ازآن كره زمين مرگش به مقصد دیگری تملیک می‌نماید.( تملیک یعنی دارا وزیر ها، مالک گردانیدن.) وصیت تملیکی به مقصد لفظ عقد مُعَوَّض (متضاد رایگان، یعنی عقدی که جلاجل قبالش پرداختی لفظ گیرد) نمی‌شود ولی شرط بديل جلاجل آن منافاتی توسط مجانی وجود داشتن وصیت ندارد.(۱)

توسط این صور بعضی شرط بديل را خلاف مقتضای عقد عمداً و عقد و شرط هردو را باطل می‌دانند. (۲)

و اما وصیت عهدی عبارت باریک كره زمين این که فردی یک یا تا چه وقت نفر را تعدادی اعمال امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور نماید.

معنی واژکان موصی، موصی به مقصد، موصی له و وصی

موصی: وصیت کننده.

موصی له: شخصی که وصیت تملیکی به مقصد آما او شده.

موصی به مقصد: باروح وصیت.

وصی: کسی که به مقصد موجب وصیت عهدی ولی ثمار باروح ثلث یا ثمار صغیر آرامش طلب داده شده باریک.

به مقصد عبارت جنون مردم آزاري نمناك وصیت تملیکی، وصیتی باریک که منفعت کشورمالی دارد. به طورمثال بگوید پس ازآن كره زمين مرگم این كاشانه تعدادی فلانی، ولي وصیت عهدی، غیر کشورمالی باریک. مثال: امور کفن و دفن یا بهنگام استدلال كردن زيارت كعبه یا نماز و روزه تعدادی او.

قبول

تملیک به مقصد موجب وصیت مگر توسط قبول موصی له (فردی که به مقصد آما او وصیت شده) پشت بام كره زمين موت موصی، ثابت شدن نمی‌شود. قبول موصی‌له یکی كره زمين ارکان وصیت تملیکی بوده و برخودهموار كردن قبل كره زمين قبول او، انتقالی لفظ نمی‌گیرد.

حلول كننده جای مطرود گشتن این سئوال باریک که قبول جلاجل وصیت تملکی پیش و پشت بام كره زمين اجمال و عُدول كره زمين آن چون كه تاثیری خواهد داشت؟ قبول كره زمين جانب چون كه افرادی جایز باریک؟ جلاجل وصیت عهدی ميوه نارس؟ آیا قبول واجب شده باریک یا خیر؟

جلاجل وصیت تملیکی ارچه موصی‌له پیش كره زمين موت موصی ، وصیت را قبول کند پس ازآن كره زمين موت افزونتر نیاز به مقصد قبول مكرر ندارد اما این فهمید باعث نمی‌شود که موصی نتواند كره زمين وصیت تغييرعقيده نماید حتی ارچه باروح وصیت به مقصد مشت موصی‌له جلاجل وارد به ذهن باشد نیز موصی می‌تواند كره زمين وصیت برگردد. ارچه موصی‌له قبل كره زمين موت موصی وصیت را رد کرده باشد، پس ازآن كره زمين موت می‌تواند آن را قبول کند و ارچه پس ازآن كره زمين موت موصی وصیت را قبول و باروح وصیت را مشت نماید افزونتر نمی‌تواند رد کند. ارچه موصی له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت توسط ولی یا قیم باریک.

ارچه فردی به مقصد موجب وصیت، یک یا تا چه وقت نفر كره زمين ورثه كلاه خود را كره زمين ارث محروم کند، وصیت ياد شده نافذ نیست.

هيئت ۸۲۶ قانون Legislation مدنی: “قبول موصی‌له قبل كره زمين موت موصی مؤثر نیست و موصی می‌تواند كره زمين وصیت كلاه خود رجوع کند حتی جلاجل صورتی که موصی‌له موصی به مقصد را مشت کرده باشد.”

قبول جلاجل وصیت تملکی، باید كره زمين جانب فرد یا افرادی باشد که تعدادی ايشان وصیت شده به طورمثال تعدادی علی وصیت شده، علی نیز باید آن را رد یا قبول نماید. ارچه وصیت ثمار افرادی باشد که مبنا ايشان بسیار زیاد باریک و نمی‌شود تک تک همه قبول را اشعاركننده نمایند که اصطلاحا كلام انجام خواهد شد موصی‌له غیر محصور باریک یعنی دايگي شمارشگر نیست، مثل واگذاري ثمار فقرا یا امور همه المنفعه، جلاجل این ميراث ها قبول واجب شده نیست.

و اما جلاجل وصیت عهدی قبول شرط نیست، لیکن وصی می‌تواند هنگامي كه ‌که موصی بيدين باریک وصایت را رد کند حكماً مشروط ثمار اینکه رد به مقصد موصی يادآوري كردن شود ارچه رد وصی اشعاركننده و يادآوري كردن نشود اجرای وصایت پس ازآن كره زمين اجمال اجباری باریک و ارچه قبل كره زمين موت موصی رد نکرد، پس ازآن كره زمين آن حق رد ندارد، باآنكه جاهل ثمار وصایت بوده باشد.

نکته درخور توجه این باریک که ارچه وصی به مقصد دلیل قاهر و خويشتنداري ناپذیری، نتواند به مقصد وصایت عمل کند و زمين گير باشد پذرفتار نیست. به طورمثال وصیت عهدی، این بوده که نماز و روزه موصی را غلامعلی بهنگام آورد حلول كننده آنکه غلامعلی به مقصد کما رفته و صحنه بالایی دارد به مقصد نوع ای که احيانا می‌رود این بیماری كشيده شده به مقصد اجمال شود و امیدی به مقصد بهبودی نیست.

محرومیت فرزندان كره زمين ارث

مطابق قانون محرومیت ابن كره زمين ارث ممکن نیست. ارچه فردی به مقصد موجب وصیت، یک یا تا چه وقت نفر كره زمين ورثه كلاه خود را كره زمين ارث محروم کند، وصیت ياد شده نافذ نیست.

کلام آخركار

وصیت ثمار كورس قسم باریک عهدی و تملیکی به مقصد وصیت عهدی وصایت نیز می‌گویند. ارچه وصی به مقصد وصایت عمل نکند مُنعَزِل انجام خواهد شد (یعنی انزواطلب انجام خواهد شد) و پشت بام كره زمين آن مسئولیتی ندارد. موصی باید نسبت به مقصد باروح وصیت جایز التصرف باشد یعنی جرء دارایی او باشد. به طورمثال درزمينه كاشانه كلاه خود می‌تواند وصیت کند خير ملک همسایه. وصیت به مقصد کشورمالی که وثیقه بستگاه دیگری باریک صحیح باریک، ولي، جلاجل مقام اجرای وصیت باید حق طلبکار ثمار او مقدم شمرده شود.یعنی اوباشيگري سهم بدیهی وام گذاري شود پس ازآن وصیت كره زمين آن ثروت ايفا شود.

پی نوشت:

۱- قانون مدنی جلاجل نظم حقوقی کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان، جماع پنجاهم

۲- تقریرات وصیت، دکتر موسی عمید ، جماع سوم


Put up Views:
۷۲

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *