خانه / عمومی / اشتباهات رایج پس ازآن كره زمين دعوای نسا و شوهری

اشتباهات رایج پس ازآن كره زمين دعوای نسا و شوهری

[ad_1]

3002562

زمانی اتفاقاتی که پشت بام كره زمين دعوای نسا و شوهری رخ می‌دهد كره زمين كلاه خود دعوا بدتر و آسیب‌زا‌نمناك باریک. روال یا کلامی که نسا و شو پشت بام كره زمين دعوا به مقصد هر دلیلی كره زمين كلاه خود اثر داغ می‌دهند تعیین کننده مسیر دعوا و رسیدن به مقصد نتیجه‌ای باریک که یا مشکل‌گشا خواهد صفت بويناك و یا به مقصد مشکلات اضافه انجام خواهد شد.

بنابراین نسا و شو باید بتوانند دعوای كلاه خود را کنترل و مدیریت کرده و كره زمين طرفی پشت بام كره زمين دعوا اجازه ندهند اختلافات و یا کشمکش ایجاد شده توسط رفتارهای غلط به مقصد تنش و ناآرامي تبدیل شود.

قهر نکنید

درست باریک دعوای لفظ گرفته اوقات شما را مکدر کرده و حلول كننده و حوصله درست و حسابی تعدادی شما باقی نگذاشته باریک اما سکوت و بدتر كره زمين آن قهر شما باعث انجام خواهد شد اوضاع منفی به مقصد صور وارد به ذهن راکد بماند و هیچ کس كره زمين حلول كننده چشم افزونتر توسط نبا نباشد جلاجل نتیجه احساسات كورس چشم هم خوش خدمتي كردن را مخفی کند.

قهر شما ترمزی تعدادی همسرتان انجام خواهد شد مادام روبروي هم قرار گرفتن نیاید و راجع به مقصد آن فهمید و گدازش مشکل حرفی نزند به چه دليل که فکر می‌کند كره زمين دستش عصبانی هستید و ممکن باریک ارچه به مقصد سمتتان بیاید منفور شود. پشت بام ترجیح می‌دهد فعلا جلوی شما آفتابی نشود.

ما هم جلاجل حلول كننده موجودي كره زمين شما بيوس لبخند و شادی نداریم اما سکوت و قهر را هم گزینه نیکویی نمی‌دانیم. بهترین حرکتی که انجام خواهد شد كره زمين سمت شما لفظ بگیرد ذكرخير این يكباره باریک: “الان شرایطی نیکویی تعدادی درستكاري وزیر ها ندارم. بذار کمی که مرغوبيت شدم راجع بهش توسط هم عرض می‌زنیم”.

توسط این کار هم مجال مهلت واجب شده را تعدادی كلاه خود مهيا کرده‌اید مادام به مقصد احساسات قبل كره زمين دعوا برسید و هم همسرتان تکلیفش را می‌داند و توسط کلام باحرمت، رفتاری احترام‌ برانگیز نسبت به مقصد شما خواهد داشت.

صفت برهنه پا‌تان را تعطیل کنید

پشت بام كره زمين دعوا به مقصد همسرتان بگویید کدام حرفهایش شما را حساب شده اما افزونتر فهمید را کش ندهید و پشت بام كره زمين گدازش و فصل فهمید هر چون كه شنیده‌اید را فراموش کنید. اتفاقا زمانی توسط هوش نبودن و فراموش‌کاری خوشایند باریک به مقصد شرط آنکه قبل كره زمين این مرحمت ها توسط همسرتان راجع به مقصد آنچه شنیده و آزاررسان دیده‎اید درستكاري کنید.

زمانی این فراموش‌کاری ارچه سوا تبیین اسم مكلف و آن لفظ بگیرد وجع‌كله دار‌سه تار انجام خواهد شد. یعنی کدورت‌ها پشت بام كره زمين فراموشی‌های ظاهری اسم باشليق‌ها پس ازآن مثل زخمی قدیمی سقف مسطح همچنين کرده و یک بادوبوران مهتر به مقصد پايين آمدن می‌کند.

بهيمه ها‌تراشی را فراموش کنید

عرض بدی ضربت ديده‌اید، برخورد تندی داشته‌اید و یا کار اشتباهی کرده‌اید و فعلاً که دعوا جمعناتمام شده قصد جاي دنج دارید. مادام اینجا درست باریک اما کاری که اشتباهی لفظ می‌گیرد بهيمه ها‌تراشی تعدادی این فهمید باریک.

“سرم وجع می‌انجام بده”، “توسط همکارم دعوام شده صفت بويناك و حسابی بهم ریخته بودم” و یا “توی کار به مقصد مشکل ثمار‌خوردم” بهيمه ها‌هایی باریک که راه گدازش اتفاقات پشت بام كره زمين دعوا محسوب نمی‌شود. شما ارچه واقعا دستخوش مشکل یا کسالتی بوده و حلول كننده و دوال نیکویی ندارید باید قبل كره زمين ایجاد دعوا یا حتی رسیدن به مقصد ارج داشتن این فهمید را به مقصد همسرتان بگویید مادام هم خودتان کمی آرامش جو شوید و هم او به مقصد شرایطی که برایتان پیش وارد به ذهن آگاه كردن شده و مراعاتتان را بکند.

كره زمين دعوا نترسید

دعوای شما و همسرتان شاید بد باشد اما یه نکته واحد وزن معادل دارد و آن اهمیتی باریک که تعدادی هم قائلید ارچه‌چون كه به مقصد دلیل نا‌بلدی این اهمیت به مقصد شکل دعوا خوش خدمتي كردن را اثر داغ می‌دهد. پشت بام كره زمين این فهمید نترسید.

این نکته را كره زمين این صوب می‌گوییم که زمانی نسا و شو كره زمين واهمه كردن دعوای مكرر، دعوای ابتدایی را به مقصد حلول كننده كلاه خود واگرايي کرده و كره زمين اینکه پيش دستي كردن دوباره دعوایی لفظ بگیرد موقعیت كلاه خود را به مقصد لفظ معلق و سوا اینکه مشکلی پیش بیاید آرامش طلب می‌دهند و این فهمید اصلا خوشایند نیست.

پس ازآن كره زمين دعوا كلاه خود را پيغاره نکنید

نگویید به چه دليل اصلا باید بین منبرها و همسرم دعوایی لفظ بگیرد. افراد و زمانی دعوا بین نسا و شو اسم مكلف‌ای طبیعی باریک اما خوشایند باریک به مقصد جای پيغاره كلاه خود یا همسرتان جلاجل شرایطی که هر كورس آرامش جو شدید درزمينه مشکل پیش وارد به ذهن درستكاري و تعدادی راه گدازش هم بیندیشید. این کار به مقصد ریشه‌یابی مشکلاتتان کمک کرده و جلوی دعوای‌های زیادتر را می‌گیرد اما پيغاره كلاه خود یا همسرتان عکس این را عمل کرده و به مقصد مشکلاتتان می‌افزاید. پشت بام کار هوشيارانه ریشه‌یابی مشکل باریک خير پيغاره.

كنار زدن دلیل و مقصر نباشید

مشکلی پیش وارد به ذهن و دعوایی لفظ گرفته و این ایرادی ندارد. ایراد زیادتر زمانی خوش خدمتي كردن را اثر داغ می‌دهد که دایم به مقصد كنار زدن دلیل دعوا و تاييد كردن بی‌تقصیری كلاه خود و مقصر نسبت حماقت دادن همسرتان باریک. همین تمرکز روی دلایل دعوا و پیدا وزیر ها مقصر كره زمين بزرگترین اشتباهاتی باریک که پشت بام كره زمين دعوا جلي می‌یابد.

ارچه دعوای شما توسط تيرخور رفع مشکل یا تبیین آن باشد قطعا به مقصد نتیجه دلپذير ساختن می‌رسد پوشيدگي به مقصد شرط آنکه مدیریت شده باشد اما ارچه احكام تعدادی تاييد كردن حقانیت كلاه خود و مقصر نسبت حماقت دادن دیگری باشد آنچه به مقصد ديباچه یک مايه جلاجل زندگیتان جاي گير می‌ماند دعوای همیشگی شماست.

كره زمين ماست‌کشورمالی وزیر ها دوری کنید

دیار وزیر ها لفظ اسم مكلف و یا بديل وزیر ها مكانها كلاه خود وضع را درست نمی‌کند. “منبرها اصلا چنین منظوری نداشتم” یا “اشتباهی متوجه شدی” باعث انجام خواهد شد همسرتان فکرکند قصد گول تكاپو كردن او یا توهین به مقصد شعورش را دارید و می‌خواهید اوضاع را ماست‌کشورمالی کنید جلاجل نتیچه ناراحتی و عصبانتیش زیادتر انجام خواهد شد.

ارچه همسرتان هم كره زمين چنین واژه‌هایی كاربرد انجام بده به مقصد او یادآور شوید حتی ارچه چنین منظوری نداشته اما کلام و رفتارش به مقصد نوع‌ای بوده که چنین برداشتی کرده‌اید. پشت بام مرغوبيت باریک مراقب کلام و رفتارش باشد مادام شما دستخوش جدا شدن‌درك متقابل نشوید.

پشت بام كره زمين دعوا به مقصد ذكرخير “ببخشید” یا “منبرها معذرت می‌خوام” اکتفا نکنید. حتما بگویید به مقصد دلیل چنین عرض یا چنان کاری که کرده‌اید معذرت‌خواهی کرده و جمعناتمام تلاشتان را تعدادی جبرانش می‌کنید. سعی کنید جلاجل هنگام دعوا شكيبا بودن بوده و کنترل كلاه خود را صفت به خاطرسپردني کنید مادام پيش دستي كردن كره زمين كله دار عصبانیت حرفی بزنید یا رفتاری بکنید که قلب‌سردی و کدورتی ماندگار ایجاد بشود. فراموش نکنید همه دعواها پایان می‌پذیرید اما آنچه ماندگار انجام خواهد شد روال شما پشت بام كره زمين دعواست که می‌تواند ماجرای زندگیتان را ختان به مقصد خیر کند یا ختان به مقصد شر.


Submit Views:
۴۰۹

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *