خانه / عمومی / توسط این ۱۰ يكباره همسرتان را عشيق كلاه خود کنید

توسط این ۱۰ يكباره همسرتان را عشيق كلاه خود کنید

[ad_1]

۳۰۰۳۷۷

جذب وزیر ها همسرتان شاید به مقصد نظرتان توسط توجه به مقصد شناختی که به مقصد او دارید کار كريه و مشکلی باشد ولی توسط ذكرخير ۱۰ يكباره جنون مردم آزاري زیر می توانید به مقصد راحتی همسرتان را جذردار و عشيق خودتان کنید.

در عوض جذب همسرتان به مقصد او بگویید نمی‌توانم به مقصد داخل فکر نکنم

این تحسین مخصوصاً جلاجل مکالمات كره زمين راه گرد هم آمدن بسیار كاستن باریک. این يكباره جلاجل واقع به مقصد او می‌فهماند که چقدر دلتنگش هستید. نیازی نیست که بارها و بارها يكباره «دلم صك صراحيه شده» را تکرار کنید مادام این را بفهمد. همین یک به هدف نخوردن همه چیز را جمعناتمام می‌کند. می‌توانید آن را کمی طولانی‌نمناك کرده و بگویید، «توسط منبرها چیکار کردی؟ نمیتونم گيجي فکر نکنم.»

در عوض جذب همسرتان به مقصد او بگویید خیلی منبرها را تحریک می‌کنی

ذكرخير این يكباره توسط صدایی باريتعالي و نگاه وزیر ها به مقصد چشمان همسرتان بهترین تحسینی باریک که یک نسا می تواند بشنود. مخصوصاً ارچه بتوانید «کی» و «ازچه»ی آن را برایش عقبنشینی دهید که هیجان‌مضروب‌اسم تراوش می‌کند. به طورمثالً می‌توانید به مقصد او بگویید، «وقتی اینطوری نگام میکنی، خیلی تحریکم میکنی.» یا «توسط این لباس خیلی تحریکم می‌کنی» یا کمی بازیگوشانه‌نمناك بگویید، «وقتی این وقت گذراني سنه بهم ناقوس میزنی، خیلی تحریکم میکنی» مادام باعث شوید زیادتر به مقصد شما ناقوس بزند.

در عوض جذب همسرتان به مقصد او بگویید توسط داخل عاطل مردانگیم چندبرابر می شود

توسط ذكرخير این اثر داغ می‌دهید که زنانگی او را می‌فهمید و به مقصد او این ارائه كردن عملكرد را می‌دهید که زن آزاري شما وجود داشتن را خیلی شایسته اعمال می‌دهد. مطمئنم ارچه شما هم كره زمين او بشنوید که «داخل به مقصد منبرها عاطل نسا وجود داشتن می‌دهی» عاطل فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کنید.

در عوض جذب همسرتان به مقصد او بگویید چقدر منبرها نيك‌كندو هستم که داخل جلاجل زندگی مام هستی

نمی‌دانید شنیدن این كره زمين کسی که عاشقش هستید چون كه حسی دارد. این یک راه بسیار زیبا در عوض این باریک که به مقصد او اثر داغ دهید مادام چون كه اندازه برایتان بها دارد. این تحسین را می‌توانید زیادتر كاربرد کنید، هربار که کار نیکی برایتان اعمال می‌دهد، وقتی جلاجل جمعی هستید و او حرفه ها قشنگی جانورصفت شما می‌زند، وقتی توسط هم نيك می‌گذرانید.

در عوض جذب همسرتان به مقصد او بگویید داخل دیوانه مام میکنی

این تحسین ارچه توسط لحن درست كلام شود، دقیقاً این مفهوم را می‌رساند که او شما را دیوانه خوش خدمتي كردن کرده باریک. توسط وجود داشتن او ارائه كردن عملكرد می‌کنید عشيق و بيدين‌اید. و ارچه اینطور باریک، حتماً این را به مقصد او بگویید.

در عوض جذب همسرتان به مقصد او بگویید داخل واقعاً تحسین‌برانگیز هستی

این شیرین‌ترین تحسینی نیست که بتوان به مقصد یک نسا گفت؟ فکر می‌کنم اینطور باشد. مطمئناً نگاه خشم آلود همسرتان هم همین باریک. پشت بام در عوض ذكرخير آن ننگ نکشید. و حكماً جلاجل زمان درست مثل وقتی که لبخند خجالتی روی لفظ او می‌بینید یا وقتی چیزی عالی برایتان فراهم آورنده کرده باریک این کار را بکنید. توسط این تحسین، به مقصد او ارائه كردن عملكرد شهزاد وجود داشتن بدهید.

در عوض جذب همسرتان به مقصد او بگویید هیچکس به مقصد اندازه داخل خوشحالم نمیکنه

توسط این تحسین، او را توسط زنان دیگری که قبلاً جلاجل زندگیتان بوده‌بضع مقایسه کرده و او را بالاتر كره زمين ايشان می‌برید. و واقعیت این باریک که زنان ارائه كردن عملكرد هم چشمي كردن بسیار قوی بین خودشان دارند، به مقصد همین دلیل ارچه به مقصد او بگویید که او بهترین زن آزاري در عوض شما بوده باریک، یک تحسین مهتر در عوض او قلمداد انجام خواهد شد.

در عوض جذب همسرتان به مقصد او بگویید داخل شیرین‌تری دختری هستی که تابحال دیدم

این هم یک راه آسايش خواه افزونتر در عوض اینکه به مقصد او عاطل خاص وجود داشتن بدهید. این تعریف وزیر ها ارچه جلاجل موقعيت و توسط لحن و صدایی آرامش جو و باريتعالي كلام شود، بسیار اثرگذار خواهد صفت بويناك. این را هم درست مثل «منبرها خیلی نيك‌شانس هستم که داخل رو دارم» می‌توانید زیادتر كاربرد کنید مادام به مقصد او یادآور شوید که چقدر تحسینش می‌کنید. ایضاً تحسینی مثل این را می‌توانید در عوض تشویق او جلاجل کاری که شایسته اعمال داده باریک، كاربرد کنید.

در عوض جذب همسرتان به مقصد او بگویید داخل واقعاً ایدآلی!

در عوض مناسبت های خاص می‌توانید توسط یک لكه عجب مهتر به مقصد او بگویید «خدای منبرها، داخل واقعاً ایدآلی، هیچ چیز اندک نداری!» توسط اینکار به مقصد او اثر داغ می‌دهید که هر کاری که اعمال داده باریک تاثیر پررنگی روی شما داشته و شما می‌دانید به چه نحو باید یک نسا شایسته را تحسین کنید. اما تمركزفكر کنید که زیاد كره زمين حد كره زمين این يكباره كاربرد نکنید چون ممکن باریک آن را جدی بگیرد!

در عوض جذب همسرتان به مقصد او بگویید صفت پايمرد می کنم اینقدر متحد شدن‌داشتنی نباش

و آخركار اینکه، این یکی كره زمين نگارستان‌ترین راه‌ها در عوض سربه‌رفتن و تحسین وزیر ها او جلاجل آن يك جهت باریک. این یک راه مفرح و بازیگوشانه باریک که به مقصد یک مکالمه عادی، کمی مهر اضافه می‌کند.

شایسته فعلاً ۱۰ طوق در عوض تقرير مهر به مقصد همسرتان بلند هستید که به مقصد او عاطل متحد شدن‌داشتنی‌ و خاص وجود داشتن بدهید. یکبار افزونتر ايشان را باده بي درد کنید و به مقصد خاطره ها بسپارید و كله دار هنگام ولادت درخور اطفال ايشان را یکی‌یکی كاربرد کنید. مطمئن باشید توسط این کارتان عاشقتان خواهد ماند.

آگهی!

ولی یک چیز باید شيوا شود. بدون شك اندازه که متحد شدن داریم همسرمان عاطل متحد شدن داشته كشته شدن کند، به مقصد بدون شك اندازه نباید جلاجل این کار تفريغ محاسبه کنیم. مهر مثل غذا می‌ماند. ارچه زیاد‌ازاندازه به مقصد او غذا بدهید، دستگاه گوارش او وجع خواهد گرفت. ارچه او را مهر‌تگرگ آمدن کنید، نادیده‌تان خواهد گرفت و لذتی هم كره زمين این کار شما نخواهد سرما. بنابراین بروید و همسرتان را گشاده رو کنید اما تفريغ محاسبه نکنید.


Publish Views:
۲۹

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *