خانه / عمومی / زندگی را توسط نمک زیاد كنگاش نکنید!

زندگی را توسط نمک زیاد كنگاش نکنید!

۰۰۰۷۶۱۲۶۶۳

«دعوا نمک زندگی باریک!»، «نسا و شو دعوا کنند، ابلهان (پيرامون كره زمين روح شما!) باور کنند!» این يكباره ها را مادام به مقصد حلول كننده تاچند شهرستان بار كره زمين زبان مهتر ترهایتان شنیده اید؟ آیا شما به مقصد این شغل هامشاغل ها باور دارید؟ آیا واقعا دعواهای نسا و شوهری کاملا طبیعی و بخشی كره زمين زندگی زناشویی هستند؟ برعکسش ميوه نارس؟ پيرامون و برتان زوجی را نشاني دارید که جلاجل همه دورهمی ها توسط فخرآميز همواره بگویند: «ما که هیچ مشکلی توسط هم نداریم و كله دار همه چیز توسط هم سازواري داریم»؟! به مقصد نظرتان می شود ۲ نفر کنار هم زندگی کنند و اصلا توسط هم مبانيت نداشته باشند؟

دعواکردن طبیعی باریک؟!

مع الاسف جلاجل جامعه تعابیری صور دارد که می گوید دعوای بین نسا و شو خیلی طبیعی باریک و دعوا جلاجل زندگی همه همسران صور دارد و ارچه نسا و شوهری دعوا می کنند، کسی تصور نکند که مشکل جدی صور دارد و خیلی طبیعی باریک و… ارچه منظور كره زمين دعوا رفتارهای پرخاشگرانه باریک به مقصد معنای اینکه نسا و شو صفت پست یکدیگر را رعایت نکنند و هر کدام- نسا یا نامويه تفاوتی نمی کند- رفتاری می کنند که به مقصد یکدیگر آسیب اجتماعی، جسمی و… می زند، مسلما طبیعی نیست و نمی توان گفت «رفتارهای پرخاشگرانه بین نسا و شو خیلی طبیعی باریک»!

به مقصد نگاه خشم آلود منبرها، مرغوبيت باریک به مقصد جای اینکه بگوییم دعوای بین نسا و شو طبیعی باریک، بگوییم «مبانيت بین نسا و شو طبیعی باریک» به مقصد هر حلول كننده همه نسا و شوهرها جلاجل شماری مناسبت ها توسط هم مبانيت نگاه خشم آلود دارند و این مبانيت نگاه خشم آلود چنین به مقصد دلیل مهيا نبودن امکانات گفت و گو، ممکن باریک به مقصد خلاف ورزي تبدیل شود. چنین این خلاف ورزي ها چندانكه جدی می شود که همسران مجبور می شوند جلاجل آن باروح خاص سکوت کنند یا درستكاري وزیر ها درزمينه اش را به مقصد تعویق بیندازند.

ارچه منظور كره زمين دعوا وزیر ها همین مبانيت نظرها و خلاف ورزي ها باشد، مسلما این مشکل بین نسا و شوهرها صور دارد و امری کاملا طبیعی باریک.

ما درك متقابل کامل داریم!

جلاجل اینجا مناقشه بااستعداد دیگری پیش می آید؛ آیا همسرانی صور د ارند که جلاجل جمعناتمام هم سر توسط هم درك متقابل داشته و هیچ مبانيت نظری توسط هم نداشته باشند؟

جلاجل جواب به مقصد این سوال باید بگویم به مقصد رغم همه تمهیداتی که بيگانگان قبل كره زمين ازدواج تعدادی مقوله گلچين شريفه جلاجل نگاه خشم آلود می گیرند، حتی وقتی كره زمين جلسات مشاورت پیش كره زمين ازدواج کمک می گیرند، حتی ارچه اشتراکات زیادی بین روال كلاه خود و فرد باروح نگاه خشم آلود پیدا کرده و دورودورنگ آشنایی و نامزدی طولانی و مناسی داشته باشند و توسط رعایت کثیر هم سر افزونتر، نيرنگ ساز نمی توانیم نسا و شوهری پیدا کنیم که جلاجل جمعناتمام هم سر و پیشامدهای زندگی، توسط هم متفق القول باشند.

چنین همسرانی را می بینیم که می گویند: «ما هیچ مبانيت نظری توسط هم نداریم!» که منبرها این مشکل را بعید می دانم؛ احيانا دارد جلاجل یک اخبار نسا و شوهری، یکی كره زمين طرفین، شیوه رفتاری «کنترلی» توسط همسرش داشته باشد و به مقصد این ترتیب فرد نسا یا شو كلاه خود را به مقصد محرزشدن ارتباطی منفعلانه می سرما. یا بعضی بيگانگان به مقصد خاطره ها سبک شخصیتی خودشان، وقتی واصل اخبار ازدواجی می شوند، سبک ارتباطی منفعلانه دارند و تبعیت محض كره زمين خودشان اثر داغ می دهند. مسلما این تبعیت محض، هم محفل توسط عاطل رضایتمندی نیست بلکه حسب معمول به مقصد دلیل واهمه كردن و نگرانی كره زمين تقرير نگاه خشم آلود پرخيده توسط شريفه باریک بنابراین جلاجل چنین شرایطی، نيستي مبانيت نگاه خشم آلود بین نسا و شو اثر داغ دهنده یک آسیب جلاجل اخبار باریک.

نگذارید مبانيت نظرهایتان به مقصد «دعوا» تبدیل شوند

حسب معمول مبانيت نظرهای بین همسران به مقصد ۲ رديف نظامي تقسیم می شود؛ یکی مبانيت نگاه خشم آلود جلاجل باروح هم سر جزئی و یکی هم هم سر اساسی و جدی زندگی مثل اعتقادات و ایدئولوژی، شیوه پيوندها اجتماعی، عمل (کار وزیر ها یا نکردن)، تحصیلات (نيكويي كردن صفت قرائت شده یا نخواندن) و مناقشه مدیریت سرچشمه ها اقتصادی و مدیریت مالکیت.

مبانيت نگاه خشم آلود جلاجل باروح هم سر اساسی بدون شك مبانيت دیدگاه هایی باریک که جلاجل اولین مجال مهلت ممکن باید بین نسا و شو گدازش شود و به مقصد تفاهمی دايگي رضایت طرفین برسد.

طبیعتا وقتی این هم سر گدازش نشده باقی بمانند، مبانيت نظرهای متفاوتی كره زمين آن شاخه ها می شود که به مقصد نازخرامي های مکرر تبدیل می شود و باعث فرسودگی ديسيپلين خانوادگی (زوج و فرزندان) خواهدشد. مع الاسف این هم سر جلاجل مساحت گيري جامعه ما، بین همسران بسیار زیاد باریک و حسب معمول ايشان یا اصلا جلاجل این مناسبت ها درستكاري نمی کنند مادام اینکه یک حد و جلاجل شرایطی خاص مطرح و به مقصد یک تنش زايي تبدیل می شود یا یک مشكل سازي مطرح اما به مقصد ديباچه یک مجادله، نیمه جمعناتمام واگرايي و نيرنگ ساز جلاجل كنترات دادن افزونتر تکرار می شود.

پیشنهاد جدی این باریک که ارچه كلاه خود همسران می توانند جلاجل این مناسبت ها به مقصد درك متقابل برسند، هر چون كه سریع نمناك و جلاجل اولین مجال مهلت زمانی این کار را اعمال دهند. اما ارچه خودشان به مقصد درك متقابل نمی رسند، به مقصد مشاوران مربوط به حوزه خانواده مرحله ها کنند مادام توسط جمهور بندی هم سر، به مقصد یک دیدگاه يك جهت برسند. پوشيدگي بيگانگان نباید كره زمين مشاور، توقف اتفاقات وزیر ها داشته باشند؛ فریضه متخصصان مربوط به حوزه مشاورت و سيركننده شناسی، هدایت نسا و شو به مقصد سمت یک دیدگاه صفت پير باریک. یعنی دیدگاهی که منفعل هر ۲ چشم را كره زمين دیدگاه روانی، عاطفی، احساسی و اجتماعی جلاجل نگاه خشم آلود می گیرد و به مقصد جای اینکه اتفاقات کند چون كه کسی (نسا یا نامويه) درست می گوید، توسط توجه به مقصد پیامدها، به مقصد این مشکل تمركزفكر می کند که کدام شیوه اندیشیدن و کدام شیوه ايفا و تباني صفت پير نمناك باریک. بنابراین توسط این ذهنیت به مقصد فرد مطلع مربوط به حوزه مشاورت و سيركننده شناسی مرحله ها می کنیم که او شيريني قولی عملی را برایمان تعبیر و چارچوبی علمی برایمان ترسیم می کند که تبعیت كره زمين این چارچوبه، می تواند به مقصد رفع خلاف ورزي های ما کمک کند.

«پذیرش» بخشی كره زمين گدازش خلاف ورزي باریک

حتما شنیده اید که می گویند «نسا و شو باید توسط هم کنار بیایند مادام زندگی كندو كله دار پايين آمدن بماند.» و بخشی كره زمين گدازش خلاف ورزي، همین پذیرش باریک؛ یعنی پذیرش تفاوت هایی که بین دیدگاه های فرد و همسرش صور دارد اما مواقعی هست که این مبانيت دیدگاه ها آسیب زننده باریک؛ فرض کنید فردی جلاجل ديسيپلين خانواده، شخصیتی وسواسی دارد و همه کارهایش را توسط آداب و نظم خاصی اعمال می دهد. فرد افزونتر جلاجل نقالي كردن مقابلش باریک و کاملا بی نظم.، بستوهي و به مقصد هم ریخته باریک!

فرد قذر نمی تواند بگوید: «همسرم باید توسط شلختگی منبرها کنار بیاید!» یا فرد وسواسی نمی تواند بگوید: «منبرها همین که هستم، همسرم باید توسط این نظم و چارچوبه کنار بیاید!» قطعا این ۲ نفر به مقصد یکدیگر آسیب می زنند. پشت بام تعدادی رفع این خلاف ورزي شیوه ارتباطی یا خلاف ورزي شیوه ارتباطی یا خلاف ورزي مدیریت تباني، هر ۲ چشم باید راهکارهایی ارائه کنند که ابعادی كره زمين چشم مقابل را بپذیرند و ابعادی كره زمين كلاه خود که تیزتر و آسیب زننده باریک، تعمیر کنند. به مقصد این ترتیب حد ناسازگار بودن تباني رعایت می شود و هر ۲ چشم صفت پير می مثل.

اخبار تان آسیب دیده باریک؟

صور مبانيت های تکرارشونده بین همسران، که به مقصد باده بي درد به مقصد مجادله (لفظی یا جدی نمناك كره زمين آن) تبدیل شود، اثر داغ دهنده صور آسیب جلاجل اخبار آنهاست و بدون شك صفت منسوب به طوس که قبلا هم جلاجل این باروح درستكاري کردیم، صور این آسیب ها به مقصد معنی ماهر نبودن نسا و شو جلاجل استادي های صادراتی زندگی مشترک كره زمين يكباره توانایی برقراری تباني كاستن (روال جراتمندانه و مدیریت تاو) و بااستعداد نمناك كره زمين آن استادي گدازش مشكل سازي و تصمیم گیری باریک.

مسلما وقتی نسا و شو استادي های صادراتی زندگی مشترک را بلند نباشد، مبانيت دیدگاهشان به مقصد مبانيت نظرهای مکرر تبدیل می شود و مبانيت نظرها به مقصد مجادله می انجامد و پس ازآن كره زمين آن به مقصد چیزی که به مقصد «دعوا» نامي باریک، همزباني می افتد. جلاجل مساحت گيري جامعه کارگاه هایی فروسو ديباچه کارگاه استادي زندگی برگزار می شود. كلكسيون ۱۰ کارگاه که حسب معمول توسط کارگاه استادي برقراری تباني كاستن يكم می شود و به مقصد ترتیب کارگاه های جراتمندی، مدیریت استرس، مدیریت تاو، خودآگاهی، گدازش مشكل سازي و تصمیم گیری.

مدیریت زمان و جلاجل نهایت کارگاه تفکر صفت ابتكارآميز و نقاد باریک و همه اینها استادي های صادراتی ای هستند که واجب شده باریک همسران یاد بگیرند. کنار این کارگاه ها ۲ استادي افزونتر هم تربيت يافته می شود؛ یکی پیشگیری كره زمين خلق منفی (افسردگی) که به مقصد زندگی صفت پير نمناك کمک می کند و دیگری استادي گدازش خلاف ورزي که جلاجل این کارگاه بيگانگان یاد می گیرند خلاف ورزي هایشان را توسط اطرافیان كلاه خود گدازش کنند.


Publish Views:
۱۷۴

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *