خانه / عمومی / شش مشي جنون مردم آزاري در عوض عذرخواهی

شش مشي جنون مردم آزاري در عوض عذرخواهی

[ad_1]

عذرخواهی وزیر ها و درگذشتن جلاجل نگاه اولا شاید جنون مردم آزاري به مقصد نگاه خشم آلود برسد، اما یکی كره زمين پیچیده ترین مسایل پيوسته كاري به مقصد روابط انسانی هست؛ قطعا شما هم همال های فراوانی كره زمين قهر و آشتی های تکراری و بی ديرش را جلاجل هوش دارید و یا بارها مجبور شده اید دیگری ببخشید؛ جلاجل حالی که هنوز رنجش احتمالاً كره زمين ماجرای پیش وارد به ذهن را جلاجل قلب داشتید و همین عاملی شده در عوض اینکه این آشتی ها ديرش نیاورد، شاید هم كره زمين دیگری خواستید شما را ببخشد ولی همچنان كره زمين رفتارهای غیردوستانه چشم مقابلتان متعجب و دلخور هستید و دلیل این رفتارها را درک نمی کنید.

بخش مهمی كره زمين کنشها و واکنشهای رفتاری ما تحت تاثير كره زمين یادگیری مشاهده ای باریک. جلاجل واقع ما به مقصد بدون شك ترتیبی روال می کنیم که جلاجل طی سالها مثال آن بوده ایم؛ اما كره زمين طرفی کلان كره زمين ما نسبت به مقصد این الگوهای رفتاری پرورش دادن شده عاطل ناکارآمدی می کنیم. فهمید بخشودگی و عذرخواهی هم یکی كره زمين همین مناسبت ها باریک.

جلاجل این نوشتار می خواهیم جلاجل تا چه وقت مشي جنون مردم آزاري شیوه صحیح عذرخواهی وزیر ها و پذیرش آن را توسط هم دوره کنیم. اما پیش كره زمين آن باید بدانیم عذرخواهی وزیر ها یک زبري باریک و بنابراین علاوه ثمار حاصل کردن آگاهی جلاجل این زمینه واجب شده باریک توسط تمرین و تکرار این زبري را جلاجل الگوی رفتاری مان درونی کنیم. به مقصد ديباچه یک بزرگسال می توانیم این آگاهی را توسط زن آزاري، آشوب یا اعضای خانواده هم رسانی کنیم و پیمان جدیدی را تعریف کنیم مادام حداکثر امکان ايفا و اثربخشی دلپذير ساختن محصول برداري شود.

در عوض یک عذرخواهی كاستن واجب شده باریک شش مشي را طی کنیم:

مشي اولا: “منبرها را ببخش!”

بااستعداد باریک که بدانید دقیقا چون كه عاملی موجب رنجش چشم مقابل شده باریک. بنابراین به مقصد او بگویید : “منبرها می دانم که كره زمين منبرها رنجیده ای و می خواهم که مرا ببخشی، اما هنوز نمی دانم که چون كه کار اشتباهی اعمال داده مام؟ ”

همسرمان را به مقصد هر دلیلی رنجانده ایم، واجب شده باریک به مقصد او پیشنهاد بدهیم که ما را ببخشد. کلان كره زمين ما جلاجل چنین مواقعی ترجیح می دهیم هیچ حرفی نزنیم و غير هیچ اقدامی گوش به زنگ می مانیم مادام توسط گذشت زمان فهمید رنجش كلاه خود به مقصد كلاه خود گدازش شود. درحالیکه این مشي اولا باریک، باید كره زمين او بخواهیم که ما را ببخشد، اما چون این یک پیشنهاد باریک، واجب شده باریک آمادگی شنیدن جواب منفی را هم داشته باشیم. جلاجل واقع شاید مرغوبيت باشد پس ازآن كره زمين این محب تآميز کمی زمان بدهیم و گوش به زنگ بمانیم و توقف نداشته باشیم علي الفور بايسته ما پذیرفته و رنجش خاطره ها جمعناتمام شود.

مشي دوم: پذیرفتن ابل

جلاجل محب تآميز ی بعدی، بااستعداد باریک که بپذیریم ابل کرده ایم. پذیرش ابل جلاجل واقع زمینه ی درک مسئولیت پذیری را مهيا می کند. پوشيدگي بااستعداد باریک که بدانید دقیقا چون كه اشتباهی مرتکب شده اید و چون كه عاملی موجب رنجش چشم مقابل شده باریک. بنابراین به مقصد او بگویید : “منبرها می دانم که كره زمين منبرها رنجیده ای و می خواهم که مرا ببخشی، اما هنوز نمی دانم که چون كه کار اشتباهی اعمال داده مام؟ ”

مشي سوم: پشیمانی

شاید در عوض شما هم پیش وارد به ذهن باشد که جلاجل اخبار ای شما یا چشم مقابلتان در عوض کوتاه وزیر ها ماجرا یا پرهیز كره زمين تنش علي الفور متوسل به مقصد عذرخواهی شوید، اما هر كورس چشم می دانید که این صرفا یک راه فرار باریک. بنابراین در عوض اینکه عذرخواهی شکل واقعی و حقیقی پیدا کند، مهمترین شرط آن پشیمانی باریک. ارچه درك می کنید شما یا همسرتان كره زمين کاری که کرده اید، پشیمان نیستید لزومی به مقصد عذرخواهی نیست. درواقع این یک شرط اساسی در عوض بستگاه بخشش هست و مادام زمانی که كس كره زمين کارش پشیمان نیست، لزومی هم به مقصد عذرخواهی نیست. اما در عوض کمک به مقصد درک مرغوبيت رفتارش می توان كره زمين او خواهان شدن که خوش خدمتي كردن را به مقصد جای چشم مقابل بگذارد و احساساتش را تعبیر کند. این تمرین کمک می کند بها اخلاقی عذرخواهی بدرستی برایش درونی شود.

مشي چهارم: هزیمت و دلیل

کلان كره زمين اوقات توسط وجودی که سه محب تآميز اولا اعمال شده باریک، اما رنجش همچنان باقی ست. ارچه در عوض کار اشتباهی که مرتکب شده ایم، دلایلی داشته باشیم و ايشان را تعبیر کنیم و به مقصد دیگران هم مجال مهلت هزیمت و تعبیر دلایلشان را بدهیم، جلاجل واقع در عوض بخشیدن و بخشیده كشته شدن انگیزه بیشتری مهيا کرده ایم. بنابراین کمی زمان بگذارید و جلاجل شرایطی که هر كورس آرامش جو نمناك شده اید، دلایل كلاه خود را هزیمت دهید. پوشيدگي تمركزفكر کنید که آرامش طلب نیست چیزی را توجیه کنید. این دلایل شامل مواردی می شود که برون مرز كره زمين کنترل و توان شما بوده باریک.

مشي پنجم: تکرار نکردن

یکی افزونتر كره زمين مهمترین شرط های یک عذرخواهی واقعی تصمیم جدی در عوض تکرار نکردن آن ابل هست. بنابراین ارچه به مقصد نگاه خشم آلود شما عذرخواهی واقعی اعمال شده و پس ازآن ناخواسته دوباره بدون شك ابل يكدلي افتاده، عذرخواهی او را بپذیرید و تاکید کنید که چون واقعا قصد انجامش را نداشته، اشکالی ندارد.

مشي ششم: جاي دنج وزیر ها

جاي دنج وزیر ها محب تآميز ی تکمیلی یک عذرخواهی واقعی و کامل باریک. پیشقدم شوید و بگویید که: “بخاطر اشتباهم متاسفم و می خواهم جاي دنج کنم.” توسط جاي دنج وزیر ها داغ جا می دهیم مسئولیت کار اشتباهمان را پذیرفته ایم و عاطل چشم مقابل را به مقصد گیتی درک کرده ایم. این کار باعث می شود هم چشم مقابل را گشاده رو کنیم و هم خودمان عاطل بهتری داشته باشیم.

جلاجل پایان سه نکته ی بااستعداد را جلاجل نگاه خشم آلود داشته باشید:

نکته ی اولا: اخبار خلاف آنچه تصور می شود، عقب گرد پذیر نیست و آثار آن همیشه باقی خواهد ماند. بنابراین در عوض درآمد داشتن یک اخبار ی عالی و باکیفیت همیشه باید آلرژي زا و فراهم آورنده باشید و شهرستان اهل پیشگیری.

نکته ی دوم: در عوض جاي دنج اشتباهمان هرگز مجبور نیستیم کاری اعمال دهیم که به مقصد ما آسیب بزند یا باعث شود عاطل بدی نسبت به مقصد خودمان پیدا کنیم؛ مجبور به مقصد باسرعت دهی شویم یا باروح جدا شدن كاربرد آرامش طلب بگیریم.

نکته ی سوم: سعی کنیم وظایف و قوانین رفتاری روابطمان را به مقصد نوع ای تعریف کنیم که هم مرزهای ما صفت به خاطرسپردني شود و هم بسامان خودمان یا دیگری مجبور به مقصد عذرخواهی نباشیم.

توسط آگاهی كره زمين این شش مشي و تمرین مستمر ايشان جلاجل کنار یکدیگر می توانیم امیدوار باشیم یک زبري درست رفتاری را ورا گرفته ایم و روابط صفت پير تری را هیبت کنیم.


Put up Views:
۶۴۶

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *