خانه / عمومی / تاچند قانون در عوض ایجاد تباني عاشقانه توسط زن آزاري

تاچند قانون در عوض ایجاد تباني عاشقانه توسط زن آزاري

[ad_1]

3002307

مراقبت كره زمين روابط بین زوجین به مقصد صفت منسوب به طوس كاستن، کمی غیر ممکن باریک. عشيق كشته شدن کار جنون مردم آزاري ای باریک، اما پلیدی بخشیدن به مقصد آن مشکل باریک. حتما برخودهموار كردن به مقصد حلول كننده این سوال در عوض شما پیش وارد به ذهن که ازچه بعضی تباني ها طولانی اختصاصی و «باکیفیت» هستند، ولی بعضی افزونتر کوتاه اختصاصی و پرتنش؟!

احتمالا شما هم توسط منبرها ملايم هستید؛ آن هایی که اخبار طولانی مدتی دارند، به مقصد احيانا زیاد طوق های خاصی را كاربرد می کنند که اخبار كندو ديرش پیدا می کند. اما آن هایی که اخبار کوتاه مدتی را هیبت می کنند، احتمالا یا بلند نیستند چون كه صفت منسوب به طوس اخبار برپا کنند، یا لادگر به مقصد هر دلیل دیگری نمی توانند اخبار را آدم كردن دهند. اما آن ها چون كه طوق هایی را كاربرد می کنند که اخبار كندو ديرش پیدا می کند؟ منبرها قصد دارم تاچند قانون جنون مردم آزاري جلاجل اخبار را توسط شما جلاجل میان بگذارم که ارچه این قوانی را رعایت کنید، به مقصد احتملا زیاد اخبار پایدار و باکیفیتی را سپری خواهید انجام بده.

در عوض این گفتم «باکیفیت»، چون لزوما منسوب به باد وجود داشتن اخبار به مقصد معنای «صفت پير» وجود داشتن آن نیست. در عوض همین حتما باید «کیفیت» اخبار را هم جلاجل نگاه خشم آلود داشت؛ یک اخبار طولانی اختصاصی توسط کیفیت. این قوانین توسط صور سادگی، استادي هایی هستند که در عوض كاستن به ثمر رسيدن، نیاز به مقصد مبارزه دارند.

قانون اولا؛ همسرتان را بدون شك صفت منسوب به طوس که هست بپذیرید

تحقيقات اثر داغ می دهد که یکی كره زمين لایل جلي تنش و کشمکش بین زوجین که احيانا جدایی را تبيره می سرما، تمایل آن ها در عوض تغییر دیگری باریک؛ آن نوع که كلاه خود متحد شدن دارند. زوجینی که چنین تمایلی دارند، نمی توانند همسرشان را بدون شك طوری که هست بپذیرند. شاید آن ها متوجه نیستند که بعضی ویژگی ها اساسا تغییرناپذیر هستند، باغ ها می توانم بگویم که شما قادر به مقصد تغییر وام گذاردن آن نیستید. اجازه دهید عقبنشینی بیشتری بدهم.

بعضی رفتارهایی که شما كره زمين همسرتان می بینید، «ویژگی های شخصیتی» هستند. سه گوش در عوض یک فرد درونگرا، زندگی ذهنی جذابیت بیشتری نسبت به مقصد زندگی اجتماعی دارد، او كره زمين خليق وزیر ها توسط خوش خدمتي كردن انرژی می گیرد و جلاجل تعامل توسط دیگران انرژی كلاه خود را كره زمين دستگاه بافندگي می دهد. او تمایل دارد که رينگ چرخ محدودی كره زمين دوستانش را داشته باشد. ولی جلاجل همین رينگ چرخ کوچک، اعتماد بالایی برپا باشد. بنابراین ارچه شما یک زن آزاري درونگرا دارید، مبارزه در عوض تغییر وام گذاردن اوی به مقصد یک فرد برونگرا و اجتماعی که جلاجل جمهور ها حمل محافل باشد و جلاجل مهمانی جمهور را به مقصد دستگاه بافندگي بگیرد، احتمالا موجب شود که اخبار شما توسط همسرتان رو به مقصد وخامت بگذارد.

ازچه؟! چون او نمی تواند آن چیزی باشد که شما متحد شدن دارید و همین موجب می شود که تدريجاً ثمار افراد های تان افزوده شود. ویژگی های شخصیتی همیشه این چنین آشکار نیستند. سه گوش ایرادگیری یا تکانشگری هم ویژگی های شخصیتی هستند و اسم باشليق های اسم باشليق درافتادن کشیده برخودهموار كردن این ویژگی جلاجل یک فرد شکل بگیرد. بگذارید خیالتان را آسوده بودن کنم؛ ویژگی های شخصیتی به مقصد سختی تغییرپذیر هستند. بنابراین مبارزه در عوض تغییر ویژگی های شخصیتی دیگری، خير فرد زیادتر اوقات به مقصد شکست كشيده شده می شود، بلکه اخبار شما را نیز نامسلح می کند.

نمی خواهم ناامیدتان کنم، همیشه سرگذشت به مقصد این خشکی نیست. بعضی افزونتر كره زمين رفتارها مهارتی هستند. یعنی شما می توانید توسط استادي آموزی این ميراث ها را یاد بگیرید. سه گوش «اذن فعال» یک استادي باریک، یا «برقراری تباني كاستن»، یا «مدیریت هیجان ها» مواردی هستند که می توان توسط استادي آموزی آن ها را ارتقاء داد. جمعناتمام این ها را گفتم برخودهموار كردن به مقصد این مكان برسم که مبارزه در عوض تغییر دیگری زیادتر هنگام ولادت ها نتیجه معکوس می دهد. بنابراین سعی کنید همسرتان را بدون شك نوع که هست بپذیرید؛ توسط جمعناتمام ویژگی هایی که دارد. این کار شما نیست که همسرتان را تغییر دهید، شما احكام می توانید جلاجل فرآیند تغییر به مقصد او کمک کنید.

قانون دوم؛ فضای کافی در عوض رشد همسرتان مهيا کنید

زندگی مشترک شرایطی را به مقصد صور می آورد که طرفین بیشترین زمانشان را توسط همدیگر محض اين كه می کنند. حتی هنگامی اوقات بعضی زوجین میل دارند که دیگری کمتر به مقصد زندگی شخصی خوش خدمتي كردن بپردازد. واقعیت این باریک که ارچه طرفین فضای کافی را در عوض رشد دیگری مهیا نکنند و ارچه اجازه ندهند که دیگری، به مقصد ديباچه یک بشقاب مستقل، توسط توانمندی ها و علایق مستقل، به مقصد زندگی شخصی كلاه خود نیز برسد، احتمالا اخبار آن ها ناچیز ناچیز به مقصد سمت جدایی کشیده می شود.

هر انسانی، فارغ كره زمين اخبار عاطفی و زندگی مشترک اش، یک زندگی شخصی دارد توسط جمعناتمام ویژگی های یک زندگی مستقل. او علایق، توانمندی ها و آرزوهایی دارد که بعضی كره زمين آن ها پيوسته كاري به مقصد زندگی مشترک نمی شود و ارچه به مقصد این امیال و علایق نپردازد، ناچیز ناچیز كره زمين زندگی مشترک اعتراف كننده می شود، ازچه که زندگی اش یک چیزی ناچیز دارد. این خستگی را جلاجل تركيب «عاطل گناه وجودی» می گویند. یعنی بعضی هنگام ولادت ها آدم ها گريبانگير یک عاطل گناه كره زمين راجع زندگی شخصی كندو می شوند. كره زمين اینکه چون كه پتانسیل ها و توانمندی ها و استعدادهایی داشته بضع و نتوانستند به مقصد آن ها رسیدگی کنند. بنابراین برخودهموار كردن جای ممکن فضا در عوض رشد شخصی بدهید.

قانون سوم؛ يكدلي های فجيع ارتباطی را توسط كلاه خود برج دريايي نکنید

جلاجل زندگی ممکن باریک يكدلي هایی بیافتد که شما را رنجیده خاطره ها کند. سه گوش اتفاقی که جلاجل دروان نامزدی تان افتاده یا حرفی که كله دار مربوط به سفر عقدتان یکی كره زمين اعضای خانواده همسرتان به مقصد شما ضربت ديده باریک، كره زمين این دستگاه بافندگي مواردی هستند که احيانا دارند همیشه به مقصد خاطره ها آن سختي ببرید یا همسرتان را پيغاره کنید. يكدلي ها فراموش نمی شوند و ارچه منتظرید که یک سنه این ياد ها كره زمين هوش شما فراموش شود برخودهموار كردن به مقصد آن فکر نکنید، كريه جلاجل ابل هستید. واقعیت این باریک که باید این يكدلي ها را بپذیرید، که بخشی كره زمين زندگی تان هستند و خواهند صفت بويناك و افزونتر دايگي تغییر نیست.

قانون چهارم؛ كره زمين تمييز واحد وزن معادل شرمسار نشوید

هیچ چیز مثل یک اخبار صفت پير نمی تواند موجب رشد شخصی آدم ها باشد. زمان هایی که توسط هم هستید، بهترین مجال مهلت در عوض یاد خوگرفتن باریک، بهترین مجال مهلت در عوض باطني نگری و یافتن ویژگی های فردی و بهترین مجال مهلت در عوض یادگیری بعضی استادي های ارتباطی باریک. شما یک سرمایه گرانقدر دارید که می توانید به مقصد کمک آن کیفیت زندگی شخصی تان را هم تبيره ببرید.

هرچه زمان اخبار تان توسط کیفیت نمناك باشد، تباني هم کیفیت بیشتری پیدا می کند. این تعامل اما پیچیدگی هایی هم دارد. هنگامی هنگام ولادت ها شما بلند نیستید به مقصد نوع ای خاص که درخور اطفال اخبار باشد عمل کنید. بنابراین نقدها به مقصد ما کمک می کنند که توسط بعضی ویژگی های خودمان که برخودهموار كردن به مقصد حلول كننده به مقصد آن توجه نکرده بودیم، آشنا شویم. ولی توجه داشته باشید که این نقدها نباید دیگری را تخریب کنند.

قانون پنجم؛ اخبار تان را عربي زبان نگه دارید

یکی كره زمين ویژگی های زوجینی که اخبار طولانی مدتی دارند، این باریک که همیشه به مقصد اخبار كندو رسیدگی می کنند. آن ها همیشه اخبار را عربي زبان نگه می دارند، ظاهربين که عربي زبان توسط هم آشنا شده بضع. تصور کنید اولین روزی که آرامش طلب صفت بويناك همسرتان را ببینید چون كه صفت منسوب به طوس بودید؟! چون كه شغل هامشاغل هایی به مقصد او زدید؟! چون كه قدر به مقصد كله دار و وضع و ظاهرتان رسیده بودید؟! چون كه قدر نسبت به مقصد شغل هامشاغل هایش پذیرش داشتید؟!

می دانم گفتنش آسوده بودن باریک، ولی سعی کنید همیشه بدون شك طوری باشید که آرامش طلب صفت بويناك در عوض اولین شهر بار همسرتان را ببینید. بدون شك قدر محترمبي ادبانه و متحد شدن داشتنی. تحقیر و تخریب، سيركننده آدم ها را زخمی می کند و كريه می شود جای زخم را كره زمين بین سرما.


Put up Views:
۴۲۲

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *