خانه / عمومی / ۱۱ کلمه ای که نباید به مقصد همسرتان بگویید

۱۱ کلمه ای که نباید به مقصد همسرتان بگویید

[ad_1]

۳۰۰۱۲۱۰

۱- هرگز

جلاجل زندگی زناشویی نباید كره زمين واژه « هرگز » جلاجل مقابل شريفه كلاه خود كاربرد کنید. وقتی شريفه شما می خواهد کاری اعمال دهد این واژه را كاربرد نکنید کمک موجب برانگیخته كشته شدن ارائه كردن عملكرد ناامیدی جلاجل او می شود.

۲- همیشه

همیشه یکی كره زمين واژه های خطرناک زندگی زناشویی باریک. وقتی این واژه را به مقصد کار می گیرید گویا به مقصد صفت منسوب به طوس غیر مستقیم به مقصد چشم می گوید او همیشه کار ابل اعمال می دهد و این شما هستید که درست فکر می کنید و تصمیم می گیرید. «همیشه» شهرستان بار «همه» یا «هیچ» دارد. كره زمين آن پرهیز کنید.

۳- انزجارآميز

انزجارآميز به مقصد صفت منسوب به طوس ذاتی شهرستان بار منفی دارد. « انزجارآميز » کلمه بسیار سنگینی باریک. زخم این واژه بسیار عمیق باریک. کلان كره زمين نسا و شوهرها كره زمين این واژه تعدادی کارهای یکدیگر كاربرد می کنند. جلاجل واقع كره زمين سنگینی این واژه سواستفاده می کنند مادام مدعا های كلاه خود را به مقصد چشم مقابل تحمیل کند. اما این کار علاوه ثمار اینکه غیر اخلاقی باریک، ناراحتی های عمیقی جلاجل روحیه چشم هم ایجاد می کند.

۴- بسيار چاق

توسط تکرار واژه « بسيار چاق » جلاجل گوش شريفه كلاه خود، او ناتوان نمی شود. به مقصد جای كاربرد كره زمين این واژه منفی که شهرستان بار تمسخرآمیز دارد به مقصد او کمک کنید توسط وزنه بردار و رژیم ناتوان شود. چندی ها فکر می کنند اینقدر این را می گویم مادام به مقصد خودت بیایی و ناتوان شوی. اما این صفت منسوب به طوس نمی شود. احكام به مقصد او زيبااندام روحی واصل می کنید.

۵- ژاژاخايي / گُنگ

توهین به مقصد شعور چشم مقابل به مقصد هیچ ديباچه ایده نیکی نیست. به مقصد صفت منسوب به طوس کلی مسخره وزیر ها دیگران بسیار غیراخلاقی باریک. اما نسا و شوهرها باید زیادتر مراقب باشند مادام به مقصد شعور و مساحي كردن درک یکدیگر توهین نکنند. جلاجل اشارتاً، ارچه ايشان ديرفهم و گنگ و ژاژاخايي بوده بضع که توسط شما ازدواج نمی کردند!

۶- تن زن

توسط ذكرخير واژه تن زن نمی توانید کسی را مجبور کنید که پويا شود. تکرار این واژه باعث می شود چشم خوش خدمتي كردن هم باور کند تن زن باریک و اوضاع كره زمين آن چون كه بوده وخیم نمناك هم خواهد شد.

۷- كره زمين داخل یاد گرفته…

ارچه ابن شما کاری اعمال می دهد که اعصاب شما را به مقصد هم می ریزد و اصلا تحمل ناكردني آن را ندارید، فورا كليك اتهام به مقصد سمت شريفه كلاه خود طويل نکنید که او این کارها را كره زمين داخل یاد گرفته باریک.

۸- این زشت / بی بها باریک

آیا شده باریک تعدادی کسی کار نیکی اعمال دهید و او جلاجل بديل تشکر، کاری اعمال دهد که موجب ناراحتی شما بشود؟ شاید شما كره زمين دستگاه بافندگي پزشكان یا زیورآلات او خوشتان نیاید اما دلیلی ندارد تعدادی خالی وزیر ها جوشي شدن كلاه خود توسط او رفتاری زننده داشته باشید. همیشه تشکر و حرمخانه به مقصد آدم ها نتیجه مرغوبيت دارد. دیر و گاه دارد اما آفتاب زدگي و سمي شدن ندارد.

۹- این مشکل منبرها نیست

هنگامی که توسط کسی ازدواج می کنید مشکلات او، مشکلات شما می شود و برعکس. ازدواج یعنی شراکت جلاجل همه چیز. به مقصد جای اینکه كلاه خود را كره زمين مشکلات شريفه كلاه خود گرد هم آمدن کنید باید به مقصد او کمک کنید مادام ايشان را هر چون كه سریع نمناك منتفي کند. ذكرخير اینکه این مشکل منبرها نیست هیچ مفهومی ندارد و نتیجه ای بغير بي ميل كردن اخبار جلاجل توقف شما نخواهد صفت بويناك.

۱۰- شتابندگي آبادی!

هیچ کس متحد شدن ندارد این واژه را بشنود. تقریبا همه می دانیم وقتی دیر شده باریک باید شتابندگي کنیم و همه مبارزه كلاه خود را جلاجل این راستا اعمال می دهید. بنابراین تکرار این واژه احكام باعث استرس و ایجاد فضای منفی می شود.

۱۱- ترکت می کنم

نسا و شوهرها هنگامی که عصبانی هستند و کنترل اعصاب كلاه خود را كره زمين دستگاه بافندگي می دهند واژه های زشتی به مقصد یکدیگر می گویند و جلاجل عرض اندام ايشان شاید كره زمين عبارت بسیار سنگین ترکت خواهم انجام بده یا متاركه هم كاربرد کنند. ارچه واقعا نمی خواهید توسط فردی نامزدی یا ازدواج كلاه خود را آدم كردن دهید به مقصد جای تهدید واقعا این مشكل سازي را جلاجل جوی آرامش جو مطرح کنید و كره زمين او بخواهید شما را شهر ترک کند.


Publish Views:
۱۷۱

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *