خانه / عمومی / ۸ باور ابل قبل كره زمين ازدواج

۸ باور ابل قبل كره زمين ازدواج

[ad_1]

0007613579

دختران جلاجل عسرالنفس ازدواج درگیر پرسش های خیلی جلاجل ذهنشان هستند که مبارزه می کنند پاسخی در عوض آن ها بیابند و تصوراتی که خیلی كره زمين آن ها می تواند ابل باشد.

عوضش می کنم

یکی كره زمين ابل هایی که خیلی كره زمين دختران قبل كره زمين ازدواج مرتکب می شوند، اصرار به مقصد تغییر شخصیت چشم مقابل باریک. ايشان فکر می کنند قبل كره زمين سرخرگ زندگی باید به مقصد تمثيل گربه را دم زفاف خانه کشت و در عوض این کار مبارزه می کنند شريفه آینده كندو را توسط دعوا، قهر، صفت پايمرد و هر راه دیگری که می دانند بديل کرده و شبیه تصویر ذهنی كلاه خود کنند. ايشان فکر می کنند هم شکل وجود داشتن و هم رنگ وجود داشتن، تضمینی در عوض ازدواج موفق باریک، اما ابل می کنند. ارچه شما هم چنین فکری را جلاجل كله دار دارید، نباید فراموش کنید که شما و همسرتان، كره زمين كورس خانواده و كورس فرهنگ متفاوت هستید و هرگز نمی توانید کیهان را كره زمين یک دریچه ببینید. هر یک كره زمين شما هیبت ها و باورهای متفاوتی دارید و برخودهموار كردن زمانی که جلاجل پيشكش دادن توسط هم آرامش طلب نگیرید و كره زمين این باورها چماقی در عوض کوبیدن هم نسازید، تهدیدی متوجه شما نخواهدبود.

باید در عوض هم بمیریم

عشيق كشته شدن، هیجان انگیزترین بخش زندگی باریک؛ بخشی که می تواند یک زندگی مشترک را لذت بخش نمناك کند، اما گمان نکنید در عوض مرتبط بودن یک زندگی عاشقانه، نیاز به مقصد یک زندگی صاحب منصب ای دارید، درست باریک که باید خواستگارتان را متحد شدن داشته باشید اما اخفاك تاآنجا جنون مردم آزاري نیست که جلاجل هر شرایطی كله دار و کله اش پیدا شود. ارچه یک دورودورنگ نامزدی کوتاه را گذرانده اید و عاطل می کنید بی اندازه عشيق هستید، باید بگوییم که زیادتر كره زمين اخفاك درگیر هیجان شده اید، چیزی که می تواند چنین حدی كره زمين علاقه را به مقصد صور بیاورد، وطن اختيار كردن جنون مردم آزاري یک نامزدی کوتاه اختصاصی نیست، بلکه حمایت و درکی باریک که جلاجل موقعیت های پیچیده نمناك زندگی می بینید و باعث می شود که هر سنه، زیادتر درك کنید که این نامويه، بدون شك نامويه رویاهای شماست. بدون شك یک نفری که در عوض شما به مقصد کیهان وارد به ذهن و پسفردا کنارتان باریک.

اخفاك توسط گذشت زمان جمعناتمام می شود؟

بعضی ها فکر می کنند گذشت زمان می تواند اخفاك را محو کند و به مقصد همین دلیل پريان به مقصد ازدواج توسط کسی می دهند که هیچ علاقه یا کششی نسبت به مقصد او ندارند، اما ارچه شما یک عشيق واقعی باشید و در عوض این فهمید هزار و یک دلیل داشته باشید، آنچه توسط گذشت زمان كره زمين زندگی شما بیرون می رود، اخفاك نیست بلکه هیجان و جنون مردم آزاري انگاری ای باریک که ممکن باریک جلاجل ماه های اولا اخبار، شما را نترس نمناك و ماجراجوتر کند و به مقصد شما این درك را بدهد که مهجور عشيق روی زمین هستید، اما کنار رفتن غطا هیجان كره زمين این درك، موضوعی نیست که در عوض آن سوگي باشید.

یک اخفاك واقعی می تواند توسط استشهادات و روزمرگی هم معاشر شود. جلاجل چنین شرایطی شما كره زمين همسرتان مسافر نگرفته اید، بلکه به مقصد مقام ها بالاتری كره زمين متحد شدن مرتبط بودن رسیده اید که توسط استشهادات زیادتر و هیجان کمتر معاشر باریک.

یک زندگی موفق، زندگی سوا مناقشه!

خیلی كره زمين زوج ها، مناقشه و دعوا را نقالي كردن پایانی خوشبختی می دانند. خیلی كره زمين ايشان به مقصد دلیل چنین تفکری مبانيت نظرشان را جلاجل قلب كندو نگه می دارند و می خواهند توسط سکوت كندو جلوی مناقشه را بگیرند، اما نباید فراموش کنید که واهمه كردن كره زمين دعوا، نشانه خوشبختی شما نیست. یک زوج سفارت خانه می توانند مبانيت كندو را به مقصد راحتی توسط هم جلاجل میان بگذارند و حتی در عوض موضوعاتی که بها حیاتی برایشان دارد، بجنگند و پیروز شوند. یک زوج ایده خاندان ها روی یک حروف مستي زدا پرلبخند زندگی نمی کنند. ايشان به مقصد مبانيت نگاه خشم آلود هم ثمار می خورند و چنین كره زمين هم دلخور می شوند، اما تفاوت كندو توسط دیگران این باریک که توسط هوشمندی كره زمين پشت بام چنین مسائلی ثمار می آیند و به مقصد جای دلخوری های بی باروح، كره زمين این مناقشه ها نيكويي كردن می گیرند.

مسئولیت سازمان زندگی به مقصد كفالت نامويه باریک!

دورودورنگ و زمانه بديل شده. درست باریک که هنوز هم جلاجل خیلی كره زمين خانواده ها، مسئولیت های کشورمالی و خیلی ماموریت های افزونتر ثمار كفالت مردان باریک، اما این فهمید نباید باعث شود که توسط بی خیالی خودتان را به مقصد کناره ببرید و احكام ناظر مبارزه های او باشید. ارچه می خواهید زندگی موفق و آرامی داشته باشید، كره زمين بدون شك اولا سنگ ها را وا بکنید و مسئولیت ها را تقسیم کنید. این تقسیم بندی را می توانید اسم بزرگواري علایق و توانایی هایتان اعمال دهید.

ارچه شريفه شما ديگ پز بهتری باریک و شما درآمد بیشتری دارید، می توانید کلیشه ها را کنار بگذارید و هر کدام سهم بیشتری كره زمين کاری که جلاجل آن توانمندتر هستید برعهده بگیرید. آرامش طلب نیست شما مثل والدین تان زندگی کنید، بلکه می توانید توسط درك متقابل و سوا واهمه كردن كره زمين اتفاقات دیگران، جلاجل همه بخش های این زندگی سهیم شوید و مهجور در عوض استشهادات زیادتر و کمتر وزیر ها تنش ها مبارزه کنید.

خودم را متحد شدن دارد خير جسمم را

ارچه كره زمين آن ردياب نسا هایی هستید که گمان می کنید تباني زناشویی، جلاجل انتهایی ردیف اولویت های زندگی مشترک باریک، جلاجل ابل هستید. گمان نکنید مردی که عشيق تان باریک، به مقصد جسم شما نیازی ندارد و مهجور به مقصد تفکرات و کلام شما اهمیت می دهد. ازدواج، راهی مشروع و پسندیده در عوض برقراری یک اخبار صفت پير جسمانی هم هست. حق شما و همسرتان باریک که كره زمين چنین اخبار ای ثنايا ببرید و توسط کمک آن بنیاد های زندگی تان را محکم نمناك کنید. ارچه شما می خواهید زندگی مشترک موفقی داشته باشید، باید به مقصد همه ابعاد یک اخبار توجه کنید و هیچ بعدی را فدای دیگری نکنید.

به مقصد خاطره ها منبرها هر کاری می کند

درست باریک که اخفاك قوچ می آورد، اما آرامش طلب نیست که كره زمين نامويه زندگی تان، به مقصد گناه عشيق كشته شدن، یک فرد ضعیف و زیردست بسازید. خیلی كره زمين نسا ها گمان می کنند ارچه مردی عشيق كندو باشد، به مقصد خاطره ها ايشان همه پل های خلف وعده سرش را نامسلح می کند و به مقصد هیچ چیز دیگری به استثناي فرد باروح علاقه اش توجه نمی کند. زیادتر نسا ها توسط چنین تفکری، همسرشان را جلاجل اعراضگر آزمایش های كريه آرامش طلب می دهند و به مقصد او می گویند ارچه مرا متحد شدن داری، باید هرچه را که می خواهیم، اعمال دهی، اما واقعیت این باریک که چنین مردی، یک نامويه عشيق نیست؛ بلکه فردی ضعیف، بی عياذ و انفاق ده باریک. یک عشيق واقعی هرگز به مقصد خاطره ها حسش كره زمين علوم شرعي و منطقش نمی گذرد، بلکه سعی می کند حسش را توسط عقلانیت معاشر کند و كره زمين این راه به مقصد اولین مرغوبيت آن کمک می کند.

مردها، بها حمایت را نمی فهمند

نمی گوییم که همه مردهای كره ارض، آن قدر منطق و داد دارند که همه حمایت ها و کمک هایتان را درک کنند و همیشه ايشان را جلاجل هوش داشته باشند، اما می گوییم ارچه توسط مردی شایسته ازدواج کرده باشید، می توانید مطمئن باشید که او کوچک ترین همدلی های شما را می بیند و همیشه ايشان را جلاجل ذهنش نگه می دارد. مردها خیلی آسوده بودن تفاوت شما توسط زنان افزونتر را می بینند و زیادتر هنگام ولادت ها شما را توسط زنان افزونتر مقایسه می کنند. ارچه می خواهید جلاجل زندگی مشترک تان موفق باشید،

به مقصد آدم های جهات تان عالی نگاه کنید. چون كه خصوصیاتی جلاجل زنان افزونتر صور دارد که همسرتان كره زمين ايشان بیزار باریک و چون كه ویژگی هایی را جلاجل زنان افزونتر تحسین می کند؟ مطمئن باشید ارچه آن خصوصیات منفی را حذف شدني کنید و تا چه وقت قدم به مقصد آن ویژگی های تحسین شدنی نزدیک نمناك شوید، همسرتان حتما قدر شما و مبارزه های تان را می داند و شما و زنان افزونتر را به مقصد یک اشاره با گوشه چشم نمی بیند.


Publish Views:
۱۶۲

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *