خانه / عمومی / ۱۰ راهکار تعدادی مرتبط بودن یک زندگی توسط ديرش و عاشقانه

۱۰ راهکار تعدادی مرتبط بودن یک زندگی توسط ديرش و عاشقانه

[ad_1]

10 راهکار برای داشتن یک زندگی با دوام و عاشقانه

۱- آرامش طلب نیست زندگی پس ازآن كره زمين ازدواج، مدینه فاضله‌ای باشد که جمعناتمام نیازهایتان را برآورده کند و شما را صددرصد بي نيازي و گشاده رو کند. خير، این‌صفت منسوب به طوس نیست. مرتبط بودن یک زندگی متاهلی خیر و موفق، ادامه دار كره زمين خودگذشتگی، فداکاری، صبر، درک درعوض و بخشندگی باریک. مجموعه‌ای می‌گویند: آن جوانی که نمی‌خواهد كره زمين افتخارآميز و خودخواهی و صفات بد كلاه خود خلف‌نشینی کند، بدون شك مرغوبيت که تعدادی همیشه مجرد بماند.

۲- ازدواج، بهترین مجال مهلت تعدادی رشد روحی و رسیدن به مقصد کمال باریک، واجب شده باریک که جلاجل این زندگی، هر سنه به مقصد فکر اولین اخلاقی باشید​.

Three- اشکالی ندارد ارچه جلاجل ماه‌های اولا زندگی ناخواسته، اشتباهاتی كره زمين شما سربزند، اما سعی کنید هرچه زودتر كره زمين این پیمان بیرون بیایید و كره زمين اشتباهاتتان نيكويي كردن بگیرید و هرگز ايشان را تکرار نکنید. عملکرد شما جلاجل اسم باشليق پنجم و دهم ازدواج، باید متفاوت كره زمين اسم باشليق اولا باشد.

Four- یک نامويه واقعی می‌تواند عشيق یک نسا شود، توسط او ازدواج کند و مادام آخركار حيات تازه يافتن پایبند او باقی بماند، یک نسا واقعی هم می‌تواند به مقصد اخفاك چنین مردی احترام بگذارد و جلاجل سایه علاقه‌ای که جلاجل قلب نسبت به مقصد آن نامويه درك می‌کند، دلسوزانه به مقصد ترس دادن یک زندگی خیر و شیرین توسط او بپردازد.

۵- اخفاك مهجور یک درك نیست، اخفاك به مقصد معنای عهده داري و قلب‌سپردگی باریک. چشمانتان را همچنين کنید مادام توسط چاشنی اخفاك و معیارهایی که برایتان اهمیت دارد، به مقصد سمت زندگی جدید بروید؛ اما وقتی رفتید، تعدادی هر مشکلی، حتی بدترین‌ها، به مقصد‌كنار زدن راه‌گدازش باشید و كره زمين متاركه دوری کنید. همين به مقصد فکر استحکام بخشیدن به مقصد گياه نوپای زندگی دونفره‌تان باشید، خير شکسته كشته شدن آن.

۶- ارچه جلاجل ماضي توسط بيگانگان دیگری روابط عاطفی داشته‌اید، تعدادی همیشه ايشان را فراموش کنید، مرتبط بودن روابط حتی جلاجل فضای مجازی هم می‌تواند براحتی عواطف و احساسات را تحریک کند و این خیانت به مقصد شريفه باریک. بشدت كره زمين آن حذرکنید.

۷- زنان روابط عاشقانه را جلاجل واژگان عاشقانه می‌دانند و مردان جلاجل اخبار جنسی، زبان یکدیگر را یاد بگیرید.

Eight- ما جذب افرادی می‌شویم که كره زمين ما متفاوتند و جلاجل عین حلول كننده، توسط ايشان عاطل نزدیکی می‌کنیم، پشت بام پس ازآن كره زمين ازدواج، سعی نکنید تفاوت‌هایی را که همسرتان توسط شما دارد كره زمين بین ببرید و او را شبیه كلاه خود کنید. این کار، او را به مقصد شخصیتی تبدیل می​کند​ که تعدادی شما جذاب نیست.

۹- پیش و پشت بام كره زمين ازدواج درزمينه زندگی متاهلی‌تان توسط پروردگار متعال ناآشكار و نیاز کنید و كره زمين او صفت پايمرد کنید راه درست را داغ جا‌تان دهد، آن کس که جلاجل روزهای شادی و غم همين یار شما باقی می‌ماند، مهجور اوست.

۱۰- خوشبختی را فدای مادیات نکنید، جلاجل هر محب تآميز كره زمين زندگی که به مقصد ماضي نگاه کنید، خاطرات نيك به مقصد امور معنوی پيوسته كاري می‌شوند و خير پولی که مصرف کرده‌اید.


Submit Views:
۲۸

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *