خانه / admin

admin

فال يوميه سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

fal-mihanfal.com_-7.jpg

فال يوميه متولدین فروردین این روزها همه چیز بهم گره خورده اما کافی باریک کمی صبر کنید برخودهموار كردن همه چیز مثل ماضي دوباره شیرین و ثمار مطابقت مراد شود. به مقصد زودی یکی كره زمين رویاهایی که اختصاصی هاست جلاجل كله دار می پرورانید، رنگ واقعیت به مقصد كلاه خود …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

fal-mihanfal.com_-7.jpg

فال يوميه متولدین فروردین دوستی که گرد هم آمدن كره زمين شما زندگی می کند ممکن باریک پسفردا توسط شما تلفنی مراوده بگیرد و یا برایتان ایمیل بنویسد. این دوستتان ممکن باریک دستور كار ای در عوض نيرو گرفتن به مقصد مقام زندگیتان و دیدار و هنگام ولادت قراردادبستن توسط شما …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

fal-mihanfal.com_-7.jpg

فال يوميه متولدین فروردین یک رویداد اجتماعی یا یک گرد آمدن گروهی ممکن باریک شما را توسط افرادی متحد شدن داشتنی آشنا کند . این بيگانگان جلاجل الفبايي های جالبی مشغول هستند. ممکن باریک دوستی را که اختصاصی هاست او را ندیده اید و شاید او را فراموش کرده اید دوباره …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷

fal-mihanfal.com_-7.jpg

فال يوميه متولدین فروردین انرژی واحد وزن معادل زیادی جلاجل جو جاری ست و شما می توانید به مقصد نیکی آن را عاطل کنید. شاید بد نباشد که كره زمين این مجال مهلت كاربرد کنید و پس ازآن كره زمين ه مبستر شدن كلاه خود را توسط شریک زندگی تان بگذرانید. …

توضیحات بیشتر »

حدیث فردا: دعا هنگام سختی و گرفتاری

hadis-mihanfal.com_.jpg

حاضربودن زین العابدین ولايت بسيارنمازخوان علیه السلام: خدایا مرا ثمار مشقت طاقت، و ثمار مصيبت صبر و ثمار تنگ راه قوچ نیست، پشت بام روزیم را نيرنگ ساز نرمي كردن، و مرا به مقصد خلق كلاه خود وا مگذار. بلکه در كلاه خود به مقصد تنهائی حاجتم را ثمار آور. …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷

fal-mihanfal.com_-7.jpg

فال يوميه متولدین فروردین فردا جلاجل مواجه نزد عاطل ناخوشایند طرد كشته شدن و یا باروح پذیرش آرامش طلب نگرفتن بخشش و گذشت را فراموش نکنید و یادتان باشد که شما قوچ ایستادگی جلاجل مواجه نزد هر چیزی که بین شما و مدعا هایتان آرامش طلب بگیرد را دارید. به مقصد …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷

fal-mihanfal.com_-7.jpg

فال يوميه متولدین فروردین فردا شما توسط شادی سعی دارید هر جایی که می روید اخفاك و مهربانی را گشايش دهید، اما اتفاقاتی که طی دوال برایتان پیش خواهند آمد ممکن باریک این حالت اولیه تان را كره زمين بین ببرند. توسط این حلول كننده باید یادتان باشد که هر یک …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷

fal-mihanfal.com_-7.jpg

فال يوميه متولدین فروردین كره زمين آنجایی که این روزها کمی گیج به مقصد نگاه خشم آلود می آیید، مرغوبيت باریک در عوض باده بي درد کارهایی که این تا چه وقت هنگام ولادت اعمال داده اید، زمان بگذارید. در عوض تصمیم گیری مطمئن شوید که عقلايي و احساسات تان توسط …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

fal-mihanfal.com_-7.jpg

فال يوميه متولدین فروردین شما فردا جلاجل تبرئه افکار و ایده هایتان توسط دیگران توسط مشکل مواجه هستید. به مقصد نگاه خشم آلود بعضی ها ایده هایتان زیاد كره زمين اندازه كبرآميز هستند و به مقصد نگاه خشم آلود بعضی های افزونتر هم شما متوجه حساسیت مشکل نیستید و یا منطقی …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷

fal-mihanfal.com_-7.jpg

فال يوميه متولدین فروردین پسفردا جلاجل باروح مسائلی که پیش می آیند زیاد احساساتی نشوید. شما فکر می کنید که دارید جلاجل احساسات كلاه خود غرقابه می شوید، اما ارچه حواستان را جمهور نکنید خودتان را جلاجل باتلاقی مبتلا خواهید یافت که فرار كره زمين آن برایتان سخت خواهد صفت بويناك. …

توضیحات بیشتر »