خانه / عمومی (صفحه 3)

عمومی

فال يوميه یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

fal-mihanfal.com_-7.jpg

[ad_1] فال يوميه متولدین فروردین یک رویداد اجتماعی یا یک گرد آمدن گروهی ممکن باریک شما را توسط افرادی متحد شدن داشتنی آشنا کند . این بيگانگان جلاجل الفبايي های جالبی مشغول هستند. ممکن باریک دوستی را که اختصاصی هاست او را ندیده اید و شاید او را فراموش کرده اید …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷

fal-mihanfal.com_-7.jpg

[ad_1] فال يوميه متولدین فروردین انرژی واحد وزن معادل زیادی جلاجل جو جاری ست و شما می توانید به مقصد نیکی آن را عاطل کنید. شاید بد نباشد که كره زمين این مجال مهلت كاربرد کنید و پس ازآن كره زمين ه مبستر شدن كلاه خود را توسط شریک زندگی تان …

توضیحات بیشتر »

حدیث فردا: دعا هنگام سختی و گرفتاری

hadis-mihanfal.com_.jpg

[ad_1] حاضربودن زین العابدین ولايت بسيارنمازخوان علیه السلام: خدایا مرا ثمار مشقت طاقت، و ثمار مصيبت صبر و ثمار تنگ راه قوچ نیست، پشت بام روزیم را نيرنگ ساز نرمي كردن، و مرا به مقصد خلق كلاه خود وا مگذار. بلکه در كلاه خود به مقصد تنهائی حاجتم را ثمار …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷

fal-mihanfal.com_-7.jpg

[ad_1] فال يوميه متولدین فروردین فردا جلاجل مواجه نزد عاطل ناخوشایند طرد كشته شدن و یا باروح پذیرش آرامش طلب نگرفتن بخشش و گذشت را فراموش نکنید و یادتان باشد که شما قوچ ایستادگی جلاجل مواجه نزد هر چیزی که بین شما و مدعا هایتان آرامش طلب بگیرد را دارید. به …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷

fal-mihanfal.com_-7.jpg

[ad_1] فال يوميه متولدین فروردین فردا شما توسط شادی سعی دارید هر جایی که می روید اخفاك و مهربانی را گشايش دهید، اما اتفاقاتی که طی دوال برایتان پیش خواهند آمد ممکن باریک این حالت اولیه تان را كره زمين بین ببرند. توسط این حلول كننده باید یادتان باشد که هر …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷

fal-mihanfal.com_-7.jpg

[ad_1] فال يوميه متولدین فروردین كره زمين آنجایی که این روزها کمی گیج به مقصد نگاه خشم آلود می آیید، مرغوبيت باریک در عوض باده بي درد کارهایی که این تا چه وقت هنگام ولادت اعمال داده اید، زمان بگذارید. در عوض تصمیم گیری مطمئن شوید که عقلايي و احساسات تان …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

fal-mihanfal.com_-7.jpg

[ad_1] فال يوميه متولدین فروردین شما فردا جلاجل تبرئه افکار و ایده هایتان توسط دیگران توسط مشکل مواجه هستید. به مقصد نگاه خشم آلود بعضی ها ایده هایتان زیاد كره زمين اندازه كبرآميز هستند و به مقصد نگاه خشم آلود بعضی های افزونتر هم شما متوجه حساسیت مشکل نیستید و یا …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷

fal-mihanfal.com_-7.jpg

[ad_1] فال يوميه متولدین فروردین پسفردا جلاجل باروح مسائلی که پیش می آیند زیاد احساساتی نشوید. شما فکر می کنید که دارید جلاجل احساسات كلاه خود غرقابه می شوید، اما ارچه حواستان را جمهور نکنید خودتان را جلاجل باتلاقی مبتلا خواهید یافت که فرار كره زمين آن برایتان سخت خواهد صفت …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷

fal-mihanfal.com_-7.jpg

[ad_1] فال يوميه متولدین فروردین فردا كره زمين هر نوع ریسک وزیر ها بپرهیزید و قدم هایتان را دستور كار ریزی شده بردارید. این روزها اخفاك آسايش خواه نمناك كره زمين همیشه ظهور می شود، این مجال مهلت ها را كره زمين دستگاه بافندگي ندهید. پولی به مقصد دستگاه بافندگي تان …

توضیحات بیشتر »

فال يوميه جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷

fal-mihanfal.com_-7.jpg

[ad_1] فال يوميه متولدین فروردین پسفردا باید وقتتان را به مقصد اخفاك و روابط عاطفی كلاه خود اختصاص بدهید. شما باید این واقعیت را بپذیرید که روابطتان توسط دیگران نمايشگاه ی یک نمایش و جای وعاء بازی وزیر ها نیستند. شما باید به مقصد عرض های چشم مقابلتان به مقصد تمركزفكر …

توضیحات بیشتر »